Dưới tán rừng Kon-Ka-Kinh


Dưới tán rừng Kon-Ka-Kinh/Beneath the Canopy of Kon-Ka-Kinh


Đơn vị sản xuất/Production: Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng, 29’31”, 2022, P/Liberation Film Joint Stock Company, 29’31”, 2022, P

Biên kịch/Screenwriter: Huỳnh Văn Nhị

Đạo diễn/Director: Lâm Lê Dũng

Quay phim/Cinematographer: Lâm Lê Dũng

Dựng phim/Film Editor: Nguyễn Ngọc Đăng Khôi

Tóm tắt phim/Synopsis:

Cán bộ vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và 122 hộ dân đồng bào dân tộc Ba Na của làng Hyêh và Kon Jôt luôn gắn bó, bảo vệ, duy trì chăm sóc, giữ gìn môi trường, sự đa dạng sinh học của vườn Quốc gia. Đồng thời, họ cũng giúp đồng bào Ba Na nhận thức đúng đắn trong việc bảo vệ môi trường, giữ rừng.

The officials of Kon Ka Kinh National Park and 122 households of the Ba Na ethnic community in the Hyeh and Kon Jot villages are dedicated to preserving and caring for the environment and biodiversity of the National Park. At the same time, they also help the Ba Na people develop a proper understanding of environmental protection and forest preservation.

Đạo diễn/Director:

Đạo diễn Lâm Lê Dũng sinh năm 1967, tốt nghiệp khoa Đạo diễn điện ảnh Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Anh đang làm việc tại Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng. Director Lam Le Dung born in 1967, graduated from the Film Directing Department at Ho Chi Minh City University of Theater and Cinema. He is currently working for the Liberation Film Joint Stock Company.