Ban Chỉ đạo

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Số: 1968/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày  21 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII;

Căn cứ Quyết định số 1471/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII;

Căn cứ văn bản cử nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII của các Bộ, Ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII, gồm các thành viên có tên sau đây:

  1. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng ban;
  2. Ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng – Đồng Trưởng ban;
  3. Ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Phó Trưởng ban;
  4. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh – Ủy viên Thường trực;
  5. Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam – Thành viên;
  6. Ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thành viên;
  7. Ông Lê Hồng Phong, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thành viên;
  8. Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng – Thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức các hoạt động của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII và tự giải thể sau khi Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII kết thúc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Vụ trưởng    Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng;
– Thứ trưởng Tạ Quang Đông;
– Lưu: VT, CĐA (01), TƯ.10  
BỘ TRƯỞNG


(Đã ký)


Nguyễn Văn Hùng