Nhà yêu nước Phó Đức Chính


Nhà yêu nước Phó Đức Chính / Patriot Pho Duc Chinh


Đơn vị sản xuất/ Production: Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, 28 phút, 2023; P / Hanoi Academy of Theater and Cinema, 28 minutes, 2023; P

Biên kịch/ Screenwriter: Nguyễn Ánh Ngọc

Đạo diễn/ Director: Trần Quang Minh

Quay phim/ Cinematographer: Trần Đức Hoàng

Âm nhạc/ Music: Vũ Văn Hà

Âm thanh/ Sound: Hoàng Thủy

Dựng phim/ Film Editor: Trần Đức Hoàng

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Bộ phim ca ngợi công lao đóng góp to lớn và cả sự hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của người chiến sỹ can trường, nhà cách mạng yêu nước Phó Đức Chính.

The film pays tribute to the immense contributions and brave sacrifices made by the resolute revolutionary and patriot, Pho Duc Chinh, in the national liberation struggle.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn, TS. Trần Quang Minh hiện là trưởng khoa Nghệ thuật Điện ảnh trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam.

Director and Dr. Tran Quang Minh, currently serves as the head of the Department of Film Art at Hanoi Academy of Theater and Cinema and is a member of Vietnam Film Association.