Cùng con bước tiếp


Cùng con bước tiếp/Moving Forward Together


Đơn vị sản xuất/Production: Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng, 28’, 2023, P/Liberation Film Joint Stock Company, 28′, 2023, P

Biên kịch/Screenwriter: Đặng Thanh Bình

Đạo diễn/Director: Phan Huỳnh Trang

Quay phim/Cinematographer: Lâm Lập Hưng

Dựng phim/Film Editor: Cao Thanh Mai

Tóm tắt phim/Synopsis:

Đại dịch Covid-19 đã khiến cho nhiều trẻ em mồ côi cha mẹ. Ai sẽ là người cùng các em bước tiếp trong chặng đường dài phía trước? Đây chính là câu hỏi và cũng là nỗi trăn trở chung của toàn xã hội.

The COVID-19 pandemic has made many children orphaned. Who will be there to walk alongside them on the long journey ahead? This is the question and shared concern of society as a whole.

Đạo diễn/Director:

Đạo diễn Phan Huỳnh Trang sinh năm 1978 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện chị làm việc tại Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng.

Director Phan Huynh Trang was born in 1978 in Ho Chi Minh City. She currently works for the Liberation Film Joint Stock Company.