Trái tim của mẹ


Trái tim của mẹ/ The Mother’s Heart


Đơn vị sản xuất/Production: Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng, 9’23”, 2021, P/ Liberation Film Joint Stock Company, 9’23”, 2021, P

Biên kịch/ Screenwriter: Đỗ Mai

Đạo diễn/Director: Đào Minh Uyển

Âm nhạc/Music: Võ Thanh Bình

Âm thanh/Sound: Võ Thanh Bình

Họa sĩ tạo hình/Visual Artists: Nguyễn Thế Toàn, Đăng Hải

Họa sĩ diễn xuất/Performing Artists: Đỗ Cao Anh, Nguyễn Đức Tuấn Đạt

Dựng phim/Film Editor: Đăng Hải

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Cô chó Vện chưa từng làm mẹ nhưng cưu mang, nuôi nấng Vịt lông xanh và Gà chíp vàng bị lạc mẹ. Vện hết mực yêu thương, bảo vệ 2 bạn nhỏ và “ba mẹ con” luôn sống hạnh phúc bên nhau.

Ven, a dog who has never been a mother, takes in and cares for a lost duckling with green feathers and golden chip chick. Ven showers them with love, protects the two little friends, and they all live happily together as a “family.”

Đạo diễn/Director:

Đạo diễn Đào Minh Uyển sinh năm 1964, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm việc tại Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng từ năm 1985.

Director Dao Minh Uyen, born in 1964, graduated from Ho Chi Minh City University of Fine Arts. He has been working for the Liberation Film Joint Stock Company since 1985.