Thời mở cõi


Thời mở cõi / The Era of Expansion


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty TNHH TV Pro, 90 phút, 2023; P / TV Pro Company Limited, 90 minutes, 2023; P

Biên kịch/ Screenwriter: Đặng Thanh Bình

Đạo diễn/ Director: Nguyễn Mộng Long

Quay phim/ Cinematographer: Minh Châu – Hồng Nam

Âm thanh/ Sound: Hồng Vân

Dựng phim/ Film Editor: Quang Linh

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Công cuộc khai nghiệp, mở cõi Đàng Trong của các chúa Nguyễn bắt đầu từ năm 1578 đến năm 1757. Bộ phim tập trung vào bốn nhân vật tiêu biểu thời mở cõi như Chúa Tiên Nguyễn Hoàng – người mở đầu công cuộc Nam tiến, Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên – người khởi dựng hình hài lãnh thổ của nước Việt Nam hiện đại, Đào Duy Từ – danh thần giúp Chúa Sãi định hình mô hình nhà nước và bản sắc Đàng Trong, Chúa Minh Nguyễn Phúc Chu – minh chủ xây dựng một Nam Hà văn hiến, cường thịnh trong lịch sử xứ Đàng Trong.

The documentary chronicles the journey of the Nguyen lords, who ruled the southern region of Vietnam, known as Cochinchina, from 1578 to 1757. The film focuses on four prominent figures from this era: Lord Nguyen Hoang, who initiated the southern expansion, Lord Nguyen Phuc Nguyen, who laid the foundation for the modern Vietnamese territory, Dao Duy Tu, a renowned scholar who helped shape the governance and identity of Cochinchina, and Lord Nguyen Phuc Chu, who developed a prosperous and culturally rich region within the history of Cochinchina.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Nguyễn Mộng Long sinh năm 1959. Bộ phim Có một cơ hội bị bỏ lỡ do anh đạo diễn, biên kịch và quay phim

Director Nguyen Mong Long was born in 1959. The film A Missed Opportunity directed, written and filmed