Bốn tại chỗ trong phòng chống bão lũ


Bốn tại chỗ trong phòng chống bão lũ / Four on the Spot in Flood and Storm Prevention


Đơn vị sản xuất/Production: Điện ảnh Quân đội Nhân dân, 27 phút, 2022, P / People’s Army Cinematography, 27 minutes, 2022

Biên kịch/Screenwriter: Nguyễn Đức Thực

Đạo diễn/Director:  Hà Xuân Trường

Quay phim/Cinematographer: Nguyễn Bảo Khánh, Nguyễn Ngọc Sơn

Âm thanh/Sound: Đào Thị Hằng, Lê Ngọc Chiến

Dựng phim/Film Editor: Nguyễn Mạnh Tùng

Tóm tắt phim/Synopsis

Phương châm “bốn tại chỗ” là một trong bảy nguyên tắc cơ bản trong phòng chống thiên tại đã được pháp luật quy định. Vậy nội dung của phương châm “bốn tại chỗ” là gì? Bộ phim sẽ đem đến câu trả lời cho người xem, đồng thời giúp người xem hiểu được ý nghĩa và phương pháp tổ chức của phương châm “bốn tại chỗ” để có thể áp dụng vào những tình huống thiên tai xảy ra trong cuộc sống.

The “four on the spot” principle is one of the seven fundamental principles in flood and storm prevention regulated by the law. So, what is the content of the “four on the spot” principle? This film provides answers to the audience and simultaneously helps them understand the significance and organizational methods of the “four on the spot” principle in order to apply in various natural disaster situations in their lives.

Đạo diễn/Director

Đạo diễn Hà Xuân Trường sinh năm 1990 tại Phú Thọ. Anh hiện đang công tác tại Xưởng làm phim Khoa học, Điện ảnh Quân đội Nhân dân.

Director Ha Xuan Truong was born in 1990 in Phu Tho. He currently works for the Military Film Production Workshop, People’s Army Cinematography.