Đường đến hòa bình


Đường đến hòa bình / The Road to Peace


Đơn vị sản xuất/ Production: Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên (VTV8), 52 phút, 2023; T13 / Vietnam Television Central Region and Central Highlands Division (VTV8), 52 minutes, 2023; T13

Đạo diễn/Director: Đoàn Hồng Lê

Quay phim/ Cinematography: Trần Xuân Quang

Dựng phim/ Film Editor: Đặng Tiến Nhựt

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Chứng kiến lính Đại Hàn giết mẹ, em và 74 người làng Phong Nhị, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trong quá khứ ( năm 1968), 50 năm sau cô bé Nguyễn Thị Thanh đã làm đơn kiện chính phủ Hàn Quốc về tội ác chiến tranh này.

Witnessing South Korean troops kill her mother, sister, and 74 villagers in Phong Nhi Village, Dien Ban District, Quang Nam Province in the past (in 1968), 50 years later, young Nguyen Thi Thanh filed a lawsuit against the South Korean government for these war crimes.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn phim tài liệu Đoàn Hồng Lê hiện đang làm việc tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên. Phim của chị hướng vào các vấn đề của chiến tranh và hậu chiến. Chị đạo diễn các phim Lời cuối của Cha, Đất đai thuộc về ai, Người mẹ, Hãy nhớ bạn đang sống, Gần mà xa khu rừng của tổ tiên.

Documentary film director Doan Hong Le currently works for Vietnam Television Central Region and Central Highlands Division. Her films focus on war-related issues and the post-war period. Some of her works include The Last Words of Father, Whose Land Is It, Mother, Remember You Are Alive, and Near Yet Far from Our Ancestral Forest.