Giấc mơ làm du lịch của người bản địa Tây Nguyên


Giấc mơ làm du lịch của người bản địa Tây Nguyên/Dreams of Ecotourism Among the Central Highlands’ Indigenous People


Đơn vị sản xuất/Production: Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng, 32’15’, 2023, P/Liberation Film Joint Stock Company, 32’15”, 2023, P

Biên kịch/Screenwriter: Nguyễn Mộng Long

Đạo diễn/Director: Đỗ Đại Tín

Quay phim/Cinematographer: Đặng Thế Trung

Dựng phim/Film Editor: Cao Thanh Mai

Tóm tắt phim/Synopsis:

Câu chuyện người dân làng Kon Pring, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum làm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa ở địa phương thành công đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho bà con nơi đây. Việc làm này còn giúp đồng bào vùng dân tộc thiểu số thay đổi quan niệm, thói quen sinh hoạt lạc hậu.

The people of Kon Pring village, Mang Den town, Kon Plong district, Kon Tum province, has successfully engaged in local ecotourism and cultural tourism, which has opened up new economic development opportunities for the local community. This endeavor has also helped the indigenous ethnic minority people change their perspectives and modernize their way of life.

Đạo diễn/Director:

Đạo diễn Đỗ Đại Tín, sinh năm 1973, tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Anh đang làm việc tại Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng.

Director Do Dai Tin, born in 1973, graduated from Ho Chi Minh City College of Theater and Cinema. He is currently working for the Liberation Film Joint Stock Company.