Ông đồ núi Tả Chải


Ông đồ núi Tả Chải / Calligraphy master of Ta Chai mountain


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 31 phút, 2021; P / National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited, 31 minutes, 2021; P

Biên kịch/ Screenwriter: Bùi Thị Thoa

Đạo diễn/ Director: Phùng Ngọc Tú

Quay phim/ Cinematographer: Trần Trung Hiếu – Nguyễn Phương Hoa

Âm thanh/ Sound: Hồ Sỹ Trung

Dựng phim/ Film Editor: Hồng Quang

Tóm tắt phim/ Synopsis:

 Câu chuyện về hành trình lưu giữ chữ nôm Dao – một di sản văn hóa đặc sắc, nguồn sử liệu quan trọng đời sống tinh thần của tộc người Dao của  Nghệ nhân Ưu tú Tẩn Vần Siệu ở Tà Phìn, huyện Sapa, Lào Cai.

This film unfolds the story of the journey to preserve the Dao Nom script – an exceptional cultural heritage and a significant source of spiritual nourishment for the Dao ethnic group. This has been undertaken by the eminent artisan Tan Van Sieu in Ta Phin, Sapa district, Lao Cai.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Phùng Ngọc Tú sinh năm 1981, tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nôi. Anh làm việc tại Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương từ năm 2012 đến nay.

Director Phung Ngoc Tu born in 1981, graduated from the Film Directing department at Hanoi Academy of Theater and Cinema. He has worked for National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited since 2012.