Luật sư Vũ Trọng Khánh


Luật sư Vũ Trọng Khánh/ Lawyer Vu Trong Khanh


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 30 phút, 2023; P / National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited, 30 minutes, 2023; P

Biên kịch/ Screenwriter: NSND Nguyễn Như Vũ

Đạo diễn/ Director: NSND Nguyễn Như Vũ – Vũ Thị Thu Hiền

Quay phim/ Cinematographer: Lê Quang Nga

Âm thanh/ Sound: Nguyễn Trung Hiếu – Vũ Thị Duyên

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Bộ phim kể câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của luật sư Vũ Trọng Khánh. Luật sư Vũ Trọng Khánh là một trong những trí thức ưu tú được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao trọng trách chấp bút Dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước ta cùng Giáo sư Đặng Thai Mai và một số nhà yêu nước, nhà cách mạng trong Ủy ban Dự thảo Hiến pháp.

The film narrates the life and career of Lawyer Vu Trong Khanh. Lawyer Vu Trong Khanh was one of the outstanding intellectuals entrusted by President Ho Chi Minh with the important task of drafting Vietnam’s first constitution, alongside Professor Dang Thai Mai and several other patriots and revolutionaries in the Constitution Drafting Committee.

Đạo diễn/ Director:

NSND, đạo diễn Nguyễn Như Vũ sinh năm 1960, tốt nghiệp trường Đại học Điện ảnh và Truyền hình Konrat Wolf (Đức). Ông là đạo diễn chính của hơn 20 bộ phim tài liệu, khoa học.

Đạo diễn Vũ Thị Thu Hiền sinh năm 1981, tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh -Truyền hình trường Đạo học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Chị làm việc tại Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

People’s Artist, director Nguyen Nhu Vu, born in 1960, graduated from Konrat Wolf University of Film and Television (Germany). He is the principal director of over 20 documentary and scientific films.

Director Vu Thi Thu Hien, born in 1981, graduated in Film Directing from Hanoi Academy of Theatre and Cinema. She works for the National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited.