Chiến thắng Ấp Bắc


Chiến thắng Ấp Bắc / The Victory at Ấp Bắc


Đơn vị sản xuất/ Production: Điện ảnh Quân đội nhân dân, 40 phút, 2023; P/ The People’s Army Cinema, 40m; 2023

Biên kịch/ Screenwriter: Phạm Hồng Thắng

Đạo diễn/ Director: Phạm Hồng Thắng

Quay phim/Cinematographer: Vũ Trọng Quảng – Nguyễn Bảo Khánh

Âm nhạc/ Music: Trần Tùng

Âm thanh/ Sound: Lê Ngọc Chiến

Dựng phim/ Film Editor: Phạm Quỳnh Anh

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Chiến thắng Ấp Bắc (ngày 02/01/1963) đã đánh dấu sự phát triển thế và lực của cuộc chiến tranh cách mạng, cổ vũ mạnh mẽ quân và dân miền Nam đẩy mạnh phong trào “thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”. Đây là trận mở đầu cho sự khủng hoảng về chiến thuật và là dấu hiệu phá sản chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ cùng quân đội Việt Nam Cộng hòa. 60 năm đã qua đi nhưng dư âm oai hùng, bất khuất của chiến thắng Ấp Bắc vẫn còn nguyên giá trị, là động lực cho chính quyền và nhân dân địa phương phát huy tinh thần yêu nước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

The victory at Ấp Bắc (January 2, 1963) marked the development of the revolutionary war and strongly encouraged the people and soldiers in the South to intensify the movement of “emulating Ấp Bắc, killing the enemy, and establishing merits.” This battle was the beginning of a crisis in military strategy and signaled the bankruptcy of the “special war” strategy of the United States and the Republic of Vietnam’s army. 60 years have passed, but the glorious and indomitable echoes of Ấp Bắc victory still hold their intrinsic value. They continue to serve as motivation for local authorities and the people to promote a patriotic spirit in the process of building and developing the nation.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Phạm Hồng Thắng sinh năm 1974, tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội năm 2008.

Director Pham Hong Thang, born in 1974, graduated in Film Direction from Hanoi Academy of Theater and Cinema in 2008.