Tìm lại tuổi thơ qua trò chơi dân gian


Tìm lại tuổi thơ qua trò chơi dân gian / Rediscovering Childhood Through Folk Games


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 30 phút, 2023; P / National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited, 30 minutes, 2023; P

Biên kịch/ Screenwriter: Nhiếp Hải Anh

Đạo diễn/ Director: NSƯT Hoàng Dũng

Quay phim/ Cinematographer:  Nguyễn Như Nam

Âm thanh/ Sound: Nguyễn Vinh Khoa

Dựng phim/ Film Editor: Đặng Hoàng Huy

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Trò chơi dân gian mang trong mình những giá trị lịch sử, văn hóa, phản ánh đời sống tinh thần, những phong tục tập quán của nhân dân các vùng miền trên cả nước. Ngày nay, trò chơi dân gian đang dần bị mai một và lãng quên trong đời sống. Việc bảo tồn, phát huy, giữ gìn nét đẹp trong đời sống của người Việt thông qua các trò chơi dân gian góp phần bảo vệ của từng vùng miền trên cả nước.

Folk games carry within them historical and cultural values, reflecting the spiritual life and customs of people from various regions across the country. Today, folk games are gradually fading into oblivion in people’s lives. The preservation, promotion, and preservation of the beauty of the Vietnamese people’s lives through folk games contribute to the protection of each region throughout the country.

Đạo diễn/ Director:

NSƯT, đạo diễn Hoàng Dũng sinh năm 1970, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Anh làm việc tại Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương từ năm 2012 đến nay.

Meritorious artist and director Hoang Dung, born in 1970, holds a master’s degree in Film and Television Art from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He has worked for the National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited since 2012.