Đôi cánh kim cương


Đôi cánh kim cương/The Diamond Wings


Đơn vị sản xuất/Production: Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng, 10 phút, 2021; P/ Giai Phong Film Joint Stock Company, 10 minutes, 2021, P

Biên kịch/Screenwriter: Kim Tuyên

Đạo diễn/Director: Đào Minh Uyển

Âm nhạc/Music: Võ Thanh Bình

Âm thanh/Sound: Võ Thanh Bình

Họa sĩ tạo hình/ Animator: Nguyễn Thế Toàn

Họa sĩ diễn xuất/ Performing animators: Tuấn Lực

Dựng phim/ Film Editor: Trần Ngọc Hầu

Tóm tắt phim/ Synopsis:

 Bồ Câu Trắng không thể tham gia cuộc thi sắc đẹp và nhà hòa giải vì nghe lời Tu Hú.  Nhờ có Bồ Câu Xám và Đom Đóm an ủi, động viên, Bồ Câu Trắng đã lấy lại được tinh thần và giá trị của một nhà hòa giải.

White Dove cannot participate in the beauty contest and the reconciliation house due to listening to Howl. Thanks to White Dove Gray and Firefly’s comforting and encouraging, White Dove regained the spirit and values of a reconciler.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Đào Minh Uyển sinh năm 1964, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm việc tại Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng từ năm 1985.

Director Dao Minh Uyen, born in 1964, graduated from Ho Chi Minh City University of Fine Arts. He has been working for the Liberation Film Joint Stock Company since 1985.