Điều lệ Liên hoan phim

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII

(Kèm theo Quyết định số 1715/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa và tiêu chí

1. Mục đích, ý nghĩa

 – Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII (sau đây gọi tắt là Liên hoan Phim) là sự kiện văn hoá nghệ thuật quốc gia được tổ chức 2 năm một lần để tổng kết, tôn vinh các tác phẩm điện ảnh mới, các nghệ sĩ có thành quả nghệ thuật nổi bật trong thời gian từ sau Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII (năm 2021) đến Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII (năm 2023), tạo cơ hội tiếp xúc, đối thoại, giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà làm phim với khán giả, góp phần quảng bá, phát triển công nghiệp điện ảnh và khẳng định vị thế của Điện ảnh Việt Nam;

– Liên hoan Phim là dịp để biểu dương các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mang dấu ấn sáng tạo nghệ thuật, giàu tính nhân văn, hướng thiện, đề cao bản sắc văn hóa Việt Nam, tính chuyên nghiệp trong sáng tác, sản xuất và phổ biến tác phẩm điện ảnh; tạo điều kiện cho các nghệ sĩ điện ảnh, các nhà quản lý, các nhà sản xuất, phát hành và phổ biến phim học tập, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy sự phát triển bền vững điện ảnh Việt Nam;

– Liên hoan Phim là hoạt động thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021; là sự kiện điện ảnh kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Ngành Điện ảnh Việt Nam;

– Lần đầu tiên Liên hoan Phim Việt Nam được tổ chức tại Thành phố Đà Lạt, Thành phố kết tinh kỳ diệu từ đất lành – Thành phố ngàn hoa, với đa dạng bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam, là nơi hoà quyện giữa thiên nhiên tươi đẹp và con người hiền hoà mến khách, đưa đến nguồn cảm hứng bất tận cho các văn nghệ sĩ, các nhà làm phim, sáng tạo ra những tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật cao, thu hút khán giả. Đồng thời quảng bá, thu hút khách du lịch đến Thành phố Đà Lạt – Lâm Đồng nhân kỷ niệm 130 năm Thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển.

2. Tiêu chí

– Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII tôn vinh các tác phẩm Điện ảnh mang tính nhân văn, hướng thiện, giàu bản sắc văn hóa Việt Nam nhằm phát triển thị trường điện ảnh, tiến tới xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh;

– Khẩu hiệu của Liên hoan Phim:

“Xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam

giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn”

Điều 2. Cơ quan chỉ đạo, tổ chức

– Cơ quan chỉ đạo:

+ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

+  Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

– Cơ quan tổ chức:

+ Cục Điện ảnh;

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng;

+ Các đơn vị liên quan.

Điều 3. Địa điểm và thời gian tổ chức

– Địa điểm:Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

– Thời gian: Từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2023.

Chương II

PHIM THAM DỰ LIÊN HOAN PHIM

Điều 4. Loại hình phim tham dự Liên hoan Phim

1. Phim truyện điện ảnh;

2. Phim tài liệu;

3. Phim khoa học;

4. Phim hoạt hình.

Điều 5. Điều kiện phim tham dự Liên hoan Phim

  1. Quy định về phim

– Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII phải là phim nói tiếng Việt do các cơ sở điện ảnh Việt Nam sản xuất hoặc hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất và không có tranh chấp về bản quyền;

– Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII là phim chưa tham dự Liên hoan Phim Việt Nam và chưa tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc;

– Phim làm lại (re-make) từ kịch bản/phim nước ngoài có thể đăng ký tham dự các chương trình của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII; trường hợp phim được tuyển chọn vào vòng dự thi được xét tặng các giải thưởng dành cho cá nhân về đạo diễn, diễn viên, quay phim, họa sĩ, âm thanh, âm nhạc (không xét trao/tặng giải thưởng dành cho phim và tác giả kịch bản).

2. Quy định về thời gian cấp giấy phép phổ biến phim/Giấy phân loại phim

a) Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII được cấp Giấy phép phổ biến phim hoặc Giấy phép phân loại phim trong khoảng thời gian từ ngày 02/7/2021 đến ngày 21/8/2023;

b) Trường hợp đặc biệt do Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim xem xét, quyết định.

3. Quy định về thủ tục pháp lý

a) Đối với phim truyện điện ảnh: Đã được cấp Giấy phép phổ biến phim hoặc Giấy phép phân loại phim.

b) Đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất: Đã được cấp Giấy phép phổ biến phim hoặc Giấy phép phân loại phim của Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) Đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do các cơ sở điện ảnh địa phương hoặc đài truyền hình sản xuất: Đã được cấp Giấy phép phổ biến phim hoặc Giấy phép phân loại phim của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao hoặc có Quyết định cho phép phát sóng của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Lãnh đạo các cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình theo quy định của pháp luật về báo chí.

4. Quy định về thời lượng

Phim truyện điện ảnh, thời lượng từ 70 phút trở lên;

Phim tài liệu: thời lượng không quá 100 phút;

Phim khoa học: thời lượng không quá 100 phút;

Phim hoạt hình: thời lượng không quá 100 phút.

5.  Quy định về định dạng chiếu của bản phim

Bản phim tham dự Liên hoan Phim:

+ Đối với phim phim truyện điện ảnh: DCP chuẩn 2K, 4K.

+ Đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình: DCP chuẩn 2K, 4K, full HD, (MP4-H264), HD.

Điều 6. Số lượng phim được đăng ký tham dự Liên hoan Phim

1. Các cơ sở điện ảnh được đăng ký số lượng phim dự thi (đã được cấp phép trong thời gian quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 5 của Điều lệ này) theo tỷ lệ sau:

– Phim truyện điện ảnh: 100% phim đã được cấp Giấy phép phổ biến/Giấy phép phân loại phim;

– Phim tài liệu: 70% tổng số phim đã được cấp Giấy phép phổ biến phim, Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng;

– Phim khoa học: 85% tổng số phim đã được cấp Giấy phép phổ biến phim, Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng;

– Phim hoạt hình: 80% tổng số phim đã được cấp Giấy phép phổ biến phim, Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng.

2. Đối với cơ sở điện ảnh chỉ có 01 phim sản xuất ở mỗi thể loại quy định tại khoản 1 Điều này và đã được cấp Giấy phép phổ biến phim, Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng trong khoảng thời gian quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 5 của Điều lệ này, thì được đăng ký mỗi thể loại 01 phim tham dự.

Điều 7. Hồ sơ đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim

1. Hồ sơ đăng ký phim dự thi Liên hoan Phim bao gồm đầy đủ 09 nội dung sau:

a) Phiếu đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII (Mẫu số 1), mỗi phim lập một phiếu riêng;

b) 01 bản phim phục vụ cho Hội đồng tuyển chọn, có một trong những định dạng sau:

– Đối với phim phim truyện điện ảnh: DCP chuẩn 2K, 4K.

– Đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình: DCP chuẩn 2K, 4K, full HD, (MP4-H264), HD.

c) 01 bản tóm tắt nội dung hoặc ý tưởng phim không quá 10 dòng (Mẫu số2);

d) 01 lý lịch nghệ thuật của đạo diễn, ảnh chân dung đạo diễn gửi kèm theo (Mẫu số 3);

đ) 10 ảnh của phim/01 phim (gửi file ảnh có độ phân giải lớn hơn 200dpi);

e) 01 trailer của phim (có độ dài từ 30 giây đến 01phút)/01 phim;

g) Từ 01 đến 02 thiết kế poster của phim/01 phim (dành cho phim truyện điện ảnh) (gửi file có độ phân giải lớn hơn 300dpi);

h) 01 clip trích diễn xuất: Nam, nữ diễn viên chính – nam/nữ diễn viên phụ phim truyện điện ảnh (độ dài 1 phút 30 giây đến 2 phút);

i) 01 bản sao Giấy phép phổ biến phim, Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định cho phép phát sóng quy định tại Khoản 3, Điều 5 của Điều lệ này.

Các mẫu đơn có thể tải xuống từ trang web chính thức: Cucdienanh.gov.vn hoặc lienhoanphimvietnnam.vn.

2. Địa chỉ nhận Hồ sơ đăng ký tham dự Liên hoan Phim:

CỤC ĐIỆN ẢNH

(Tiểu Ban Thư ký)

147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3823 7964

Email: tieubanthukylhpvn2023@gmail.com

3. Thời hạn nhận Hồ sơ đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim

a) Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký: ngày 05 tháng 9 năm 2023, căn cứ dấu bưu điện (Nếu gửi bằng đường bưu điện);

b) Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không chấp nhận đăng ký tham dự Liên hoan Phim.

4. Ban Tổ chức chỉ chấp nhận Hồ sơ đăng ký tham dự Liên hoan Phim khi phim đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Điều lệ này.

Điều 8. Tuyển chọn phim dự thi và phim chiếu trong “Chương trình toàn cảnh”

1. Ban Tổ chức Liên hoan Phim thành lập Hội đồng tuyển chọn để lựa chọn phim dự thi và phim chiếu giới thiệu trong “Chương trình toàn cảnh” đối với phim đã đăng ký tham dự Liên hoan Phim.

2. Ban Tổ chức Liên hoan Phim có quyền chọn và mời phim dự thi, phim chiếu giới thiệu trong “Chương trình toàn cảnh” đối với những phim không đăng ký tham dự Liên hoan Phim, nhưng phù hợp với tiêu chí của Liên hoan Phim.

3. Ban Tổ chức có trách nhiệm thông báo đến các cơ sở sản xuất phim đã đăng ký tham dự Liên hoan Phim kết quả tuyển chọn phim dự thi và phim được tuyển chọn cho “Chương trình toàn cảnh” trước ngày 20 tháng 10 năm 2023.

Điều 9. Gửi phim tham dự Liên hoan Phim

  1. Quy định về bản phim tham dự Liên hoan Phim

Bản phim gửi tham dự Liên hoan Phim phải là bản phim có chất lượng hình ảnh và âm thanh đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và có định dạng chiếu phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 5 Điều lệ này. Trường hợp bản phim gửi tuyển chọn đã đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thì không cần gửi lại để Ban Giám khảo xem.

2. Địa chỉ gửi phim

CỤC ĐIỆN ẢNH

 (Tiểu ban Thư ký)

147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3823 7964

Email: tieubanthukylhpvn2023@gmail.com

3. Thời hạn nhận bản phim tham dự Liên hoan Phim

a) Thời hạn cuối cùng: ngày 30 tháng 10 năm 2023, căn cứ dấu bưu điện;

b) Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không nhận phim tham dự Liên hoan Phim.

4. Cước phí gửi phim

a) Các cơ sở điện ảnh chịu trách nhiệm gửi bản phim và cước phí gửi phim tham dự Liên hoan Phim;

b) Ban Tổ chức Liên hoan Phim chịu trách nhiệm trả phim cho các đơn vị dự thi sau khi kết thúc Liên hoan Phim.

Chương III

ĐẠI BIỂU THAM DỰ LIÊN HOAN PHIM

Điều 10. Đại biểu

1. Đại biểu, khách mời do Ban Tổ chức Liên hoan Phim đài thọ vé máy bay; đi lại và chi phí ăn, ở trong thời gian Liên hoan Phim, bao gồm:

a) Đại biểu, khách mời của Phim dự thi:

– 01 phim truyện điện ảnh: Tối đa 05 đại biểu, trong đó có đạo diễn và ưu tiên diễn viên nam/nữ;

– 01 phim tài liệu: 02 đại biểu;

– 01 phim khoa học: 02 đại biểu;

– 01 phim hoạt hình: 02 đại biểu.

b) Đại biểu, khách mời của phim được tuyển chọn chiếu trong “Chương trình toàn cảnh:

– 01 phim truyện điện ảnh: 02 đại biểu, gồm đạo diễn và diễn viên;

– Đối với phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình: Đại biểu do Ban Tổ chức quyết định mời.

c) Đại biểu, khách mời, nghệ sĩ không thuộc thành phần đoàn làm phim của các phim tham dự Liên hoan Phim do Ban Tổ chức quyết định mời.

d) Thành viên của các Ban Giám khảo

e) Các chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế tham dự Hội thảo và các sự kiện khác trong khuôn khổ Liên hoan Phim.

2. Đại biểu, khách mời do Ban Tổ chức đài thọ khách sạn

Khách mời tham dự các chương trình của Liên hoan Phim do Ban Tổ chức quyết định mời.

3. Đại biểu, khách mời không thuộc thành phần quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành

– Khách mời tự túc toàn bộ chi phí khi đến tham dự Liên hoan Phim;

– Khách mời khác muốn đến tham dự Liên hoan Phim, Ban Tổ chức gửi thư mời, tạo điều kiện về thủ tục visa (nếu có), đăng ký khách sạn.

4. Phương tiện đi lại cho đại biểu, khách mời tại Liên hoan Phim

Ban Tổ chức chịu trách nhiệm bố trí phương tiện đi lại cho đại biểu, khách mời tham dự các hoạt động trong Chương trình chính thức của Liên hoan Phim.

Điều 11. Phiếu đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim (Mẫu số 4)

1. Địa chỉ gửi Phiếu đăng ký đại biểu (Mẫu số 4):

CỤC ĐIỆN ẢNH

(Tiểu ban Lễ tân)

147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38452402

email: tieubanletan2023@gmail.com

2. Thời hạn nhận bản đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim

a) Thời hạn cuối cùng: ngày 30 tháng 10 năm 2023, căn cứ dấu bưu điện;

b) Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về đại biểu tham dự Liên hoan Phim của các sơ sở điện ảnh.

Điều 12. Trang phục của đại biểu

-Trang phục dự Liên hoan Phim: trang trọng, lịch sự;

– Trang phục dự Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Liên hoan Phim: Trang trọng, lịch sự, khuyến khích Lễ phục, trang phục truyền thống.

Chương IV

GIẢI THƯỞNG CỦA LIÊN HOAN PHIM

Điều 13. Cơ cấu giải thưởng

1. Giải thưởng dành cho phim

– Phim truyện điện ảnh: 01 Bông Sen Vàng, 02 Bông Sen Bạc, 02 Giải thưởng của Ban Giám khảo;

– Phim tài liệu: 01 Bông Sen Vàng, 02 Bông Sen Bạc, 02 Giải thưởng của Ban Giám khảo;

– Phim khoa học: 01 Bông Sen Vàng, 01 Bông Sen Bạc, 01 Giải thưởng của Ban Giám khảo;

– Phim hoạt hình: 01 Bông Sen Vàng, 02 Bông Sen Bạc, 02 Giải thưởng của Ban Giám khảo;

– Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc: 01 giải cho phim truyện điện ảnh.

Trong trường hợp số lượng phim dự thi của mỗi loại hình ít hơn 10 phim hoặc chất lượng phim không đáp ứng đủ tiêu chí giải thưởng của Liên hoan Phim, thì không nhất thiết phải trao đủ số lượng giải thưởng theo cơ cấu.

2. Giải thưởng dành cho cá nhân

– Đạo diễn xuất sắc: 01 đạo diễn phim truyện điện ảnh; 01 đạo diễn phim tài liệu; 01 đạo diễn phim khoa học; 01 đạo diễn phim hoạt hình;

– Tác giả kịch bản xuất sắc: 01 tác giả kịch bản phim truyện điện ảnh, 01 tác giả kịch bản phim tài liệu, 01 tác giả kịch bản phim khoa học, 01 tác giả kịch bản phim hoạt hình;

– Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc;

– Quay phim xuất sắc: 01 quay phim phim truyện điện ảnh, 01 quay phim phim tài liệu, 01 quay phim khoa học;

– Nữ diễn viên chính xuất sắc: 01 nữ diễn viên chính trong phim truyện điện ảnh;

– Nam diễn viên chính xuất sắc: 01 nam diễn viên chính trong phim truyện điện ảnh;

– Nữ diễn viên phụ xuất sắc: 01 nữ diễn viên phụ trong phim truyện điện ảnh; 

– Nam diễn viên phụ xuất sắc: 01 nam diễn viên phụ trong phim truyện điện ảnh;

– Hoạ sĩ xuất sắc: 01 hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật phim truyện điện ảnh, 02 hoạ sĩ phim hoạt hình (01 hoạ sĩ tạo hình và 01 hoạ sĩ diễn xuất);

– Âm nhạc xuất sắc: 01 nhạc sĩ sáng tác cho phim truyện điện ảnh, 01 nhạc sĩ sáng tác cho phim hoạt hình;

– Âm thanh xuất sắc: 01 thiết kế âm thanh phim truyện điện ảnh, 01 thiết kế âm thanh phim tài liệu, 01 thiết kế âm thanh phim khoa học, 01 thiết kế âm thanh phim hoạt hình.

3. Giải bình chọn của khán giả

Giải “Phim được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn dành cho phim truyện điện ảnh tham dự Chương trình phim toàn cảnh.

4. Giải thưởng của các cơ quan, đoàn thể và tổ chức xã hội (nếu có)

– Giải thưởng dành cho phim;

– Giải thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng dành cho phim có bối cảnh được quay tại Lâm Đồng (trong các phim tham gia Liên hoan Phim lần thứ XXIII).

Chương V

BAN GIÁM KHẢO LIÊN HOAN PHIM

Điều 14. Ban Giám khảo

1. Các Ban Giám khảo của Liên hoan Phim Việt Nam XXIII gồm:

– Ban Giám khảo phim truyện: 07 hoặc 09 thành viên;

– Ban Giám khảo phim tài liệu, khoa học: 05 hoặc 07 thành viên;

– Ban Giám khảo phim hoạt hình: 05 hoặc 07 thành viên.

2. Ban Giám khảo gồm những nghệ sĩ điện ảnh có uy tín, có trình độ chuyên môn cao, có khả năng thẩm định nhưng không phải là thành phần chính trong đoàn làm phim của các bộ phim dự thi thuộc loại hình mà thành viên đó tham gia Ban Giám khảo.

3. Ban Giám khảo do Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim quyết định.          

4. Ban Giám khảo làm việc theo Quy chế do Ban Tổ chức Liên hoan Phim ban hành./.